HOTARIREA Nr. 49/30.09.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ

    

 

HOTARIREA Nr.  49/30.09.2014

 

Privind   rectificarea bugetului local de venituri

şi cheltuieli cu suma de  134.000 lei

 

 

          Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;                                                                                             Convocat azi, 30.09.2014 in sedinta ordinară;

          Avind in vedere proiectul de hotarire nr. 10914/19.09.2014, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

           Având în vedere adresa  Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Craiova nr. CV 18536/05.09.2014;

        În baza  art. 36, alin 4 lit. ,,a” din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala;

          In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:

         

          Art.1.-Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli cu suma de  134.000 lei, în următoarea formă:

                   -se suplimentează la venituri la cap.  11.02 -sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea  cheltuielilor descentralizate- cu suma de  134.000 lei.

                   -se suplimentează la cheltuieli la cap. 65.02 ,,Învăţământ” cheltuieli de personal, hotărâri judecătoreşti, cu suma de  134.000 lei.

          Art.2.-Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de Biroul contabilitate.

 

 

                                                                             Dată astăzi 30.09.2014

                                                                                    la Poiana Mare         

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA,

                              Daniel Tomescu

                                                                                             CONTRASEMNEAZA

                                                                                                           SECRETAR,  

                                                                                                         Gheorghe Gligă