Politica de Confidentialitate

Generalități

Vă mulțumim că accesaţi pagina de internet a Primăriei Poiana Mare, judeţul Dolj sau că accesaţi unul din serviciile acestei instituţii publice direct la unul din birourile noastre.

Când vizitaÅ£i site-ul www.poianamare.ro, când ne contactaÅ£i sau când apelaÅ£i la serviciile noastre, ne încredinÈ›aÅ£i informaÈ›iile dumneavoastră.

Primăria Poiana Mare jud. Dolj, în calitate de Operator de date cu caracter personal, respectă caracterul particular ÅŸi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane cu care intră în contact..

Scopul acestei Politici de confidențialitate este să explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele.

Accesul la site-ul  Primăriei este liber si gratuit pentru toate persoanele interesate.

Prin navigarea pe site-ul www.poianamare.ro, prin contactarea noastră prin formularul de contact, sau prin citirea acestui document, denumit „Politica de confidenÈ›ialitate”, declaraÅ£i că aÅ£i fost informat în mod adecvat asupra prelucrării datelor.

Pentru orice întrebare sau solicitare cu privire la „Termeni si CondiÅ£ii” È™i la „Politica de confidentialitate, a modului de utilizare a site-ului È™i a informaÈ›iilor postate pe pagina de internet, vă rugăm să ne contactaÈ›i, folosind pagina de contact.

În conformitate cu dispoziÅ£iile GDPR ÅŸi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal ÅŸi protecÅ£ia vieÅ£ii private în sectorul comunicaÅ£iilor electronice, Primăria Poiana Mare, judeÅ£ul Dolj are obligaÅ£ia de a administra în condiÅ£ii de siguranţă ÅŸi numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizaÅ£i despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Orice informaÅ£ie furnizată de dumneavoastră va fi considerată ÅŸi va reprezenta consimţământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de Primăria Poiana Mare, judeÅ£ul Dolj  în conformitate cu scopurile menÅ£ionate în acest document.

 

Definiţii

Când spunem „GDPR” ne referim la Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecÈ›ia persoanelor fizice în ceea ce priveÈ™te prelucrarea datelor cu caracter personal È™i privind libera circulaÈ›ie a acestor date. Potrivit GDPR, Primăria Poiana Mare, judeÅ£ul Dolj este Operator de date cu caracter personal.

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informaÈ›ii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”);

Potrivit legislaÈ›iei, dumneavoastră, în calitate de vizitator al site-ului sau beneficiar al unui serviciu prestat de Primăria Poiana Mare, sunteÅ£i o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă.

O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 

Termeni legali pentru prelucrarea de date

În privinÈ›a datelor pe care ni le oferiÅ£i voluntar prin completarea È™i trimiterea formularului aferent sau prin contactarea noastră în orice mod, temeiul legal este „pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract” (art. 6 alin. (1) lit. b din GDPR.

În privinÈ›a datelor pe care ni oferiÅ£i voluntar prin postarea unui comentariu la un articol de pe blog, temeiul prelucrării este obligaÈ›ia noastră legală de a sprijini exercitarea dreptului de informare, dar È™i interesul nostru legitim de a oferi cititorilor blogului transparență È™i informare.

În privinÈ›a datelor pe care le colectăm automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimțământul. Odată cu accesarea site-ului, prin acceptarea Politicii de confidenÅ£ialitate, vă daÅ£i în mod valabil consimțământul asupra prelucrării.

 

Ce informații colectăm

a) Informațiile pe care ni le furnizaţi voluntar:

Când utilizaÅ£i formularul de contact de pe site, când ne contactaÅ£i prin telefon sau e-mail sau comunicaÅ£i cu noi în orice mod, ne daÅ£i în mod voluntar informaÈ›iile pe care prelucrăm. Aceste informaÈ›ii includ numele, prenumele, adresa locuinÅ£ei, adresa de e-mail È™i numărul de telefon.

Oferindu-ne aceste informaÈ›ii, noi le păstrăm în condiÈ›ii de securitate È™i confidenÈ›ialitate în baza noastră de date. Nu dezvăluim sau tranferăm informaÈ›ii către terÈ›i decât către instituÅ£iile statului care au acest drept prin lege.

b) Informații pe care le colectăm automat

Când accesaÅ£i ÅŸi navigaÅ£i pe site-ul Primăriei, este posibil să colectăm informaÈ›ii despre vizitele dumneavoastră pe site. Ori de câte ori accesaÈ›i site-ul de pe un calculator/laptop/telefon mobil sau orice alt dispozitiv de comunicare electronic/smart există, de asmenea, posibilitatea de a se colecta È™i stoca inclusiv informaÈ›ii referitoare la adresa IP, la tipul de motor de căutare È™i/sau locul din care se face accesarea site-ului, precum È™i informaÈ›ii legate de secÈ›iunile pe care le consultaÅ£i. Politica de confidenÈ›ialitate se aplică tuturor activităților È™i informaÈ›iilor care sunt legate/conÈ›inute de site-ul nostru. Putem colecta aceste informaÈ›ii prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare.

 

În ce scopuri se colectează datele

– pentru a face demersurile necesare în vederea încheierii unui contract, a unei colaborări sau a achiziÈ›ionării de servicii/produse pe care le oferim/solicităm;

– pentru a răspunde la întrebări È™i solicitări;

– pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;

– în scop marketing, însă numai în situaÈ›ia în care v-aÈ›i dat consimțământul în prealabil;

– pentru a oferi È™i îmbunătății serviciile pe care le oferim;

– pentru a oferi È™i îmbunătății site-ul nostru web.

 

Cât timp se stochează datele

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 5 ani de la ultima vizită pe site sau în funcÅ£ie de prevederile Legii care guvernează activitatea ce o desfăşurăm în comun, în calitate de Operator – Persoană vizată.

 

Cui dezvăluim datele dumneavoastră

Nu vom dezvălui informaÅ£iile dumneavoastră către terÅ£e părÅ£i, pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora, fără consimţământul dumneavoastră . TotuÅŸi, este posibil să dezvăluim informaÅ£iile dumneavoastră către următoarele entităţi:

– Furnizori de servicii - Putem dezvălui informaÈ›iile dumneavoastră altor companii care ne furnizează servicii È™i acÈ›ionează în calitate de persoane împuternicite, cum ar fi compania care ne ajută cu găzduirea site-ului nostru. Aceste entități sunt selectate cu o grijă deosebită pentru a ne asigura că îndeplinesc cerinÈ›ele specifice în materie de protecÈ›ie a datelor cu caracter personal. Aceste entităţi au o capacitate limitată de a utiliza informaÅ£iile dumneavoastră în alte scopuri decât cel de a ne furniza servicii;

– InstanÈ›e de judecată, parchete sau alte autorități publice pentru a ne conforma legii sau drept răspuns la o procedură legală obligatorie (cum ar fi un mandat de perchaÅ£iÅ£ie sau o hotărâre judecătorească);

– Altor părÅ£i, cu consimţământul sau la instrucÅ£iunile dumneavoastră . În afara dezvăluirilor descrise în prezenta Politică de confidenÅ£ialitate, este posibil să transmitem informaÅ£iile terÅ£ilor cărora consimÅ£iÅ£i sau solicitaÈ›i să efectuăm o asemenea dezvăluire.

 

Transferăm date către state terțe?

În prezent nu transferăm datele dumneavoastră către state din afara Uniunii Europene. Dacă această politică se va schimba, vă vom informa în mod corespunzător È™i vă vom solicita consimțământul.

 

Legalitatea prelucrării

(1) Prelucrarea este legală numai dacă ÅŸi în măsura în care se aplică cel puÅ£in una dintre următoarele condiÅ£ii:

  1. a) persoana vizată ÅŸi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
  2. b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
  3. c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaÅ£ii legale care îi revine operatorului;
  4. d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
  5. e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveÅŸte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;
  6. f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepÅ£ia cazului în care prevalează interesele sau drepturile ÅŸi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

Litera (f) nu se aplică în cazul prelucrării efectuate de autorităţi publice în îndeplinirea atribuÅ£iilor lor.

 

Care sunt drepturile dumneavoastră

– Dreptul de retragere a consimțământului - În situaÈ›ia în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, vă puteÈ›i retrage consimțământul în orice moment È™i în mod gratuit dacă actele normative nu prevăd altfel

– Dreptul de a depune o plângere în faÈ›a Autorității NaÅ£ionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

– Dreptul de a vă adresa justiÈ›iei;

– Dreptul de acces - AveÅ£i dreptul de a obÈ›ine din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc È™i, în caz afirmativ, aveÅ£i dreptul de acces la datele respective;

– Dreptul la rectificare - AveÅ£i dreptul de a obÈ›ine de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Èšinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveÅ£i dreptul de a obÈ›ine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraÈ›ii suplimentare;

– Dreptul la È™tergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) - În situaÈ›iile în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, s-a retras consimțământul È™i nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, vă opuneÅ£i prelucrării È™i nu există motive legitime care să prevalaÅ£e în ceea ce priveÈ™te prelucrarea sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, aveÅ£i dreptul de a obÈ›ine È™tergerea datelor care vă privesc, fără întârzieri nejustificate;

– Dreptul la restricÈ›ionarea prelucrării - AveÅ£i dreptul de a obÈ›ine din partea noastră restricÈ›ionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

(a) contestaţi exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite nouă să verificăm exactitatea datelor;

(b) prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneÅ£i È™tergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricÈ›ionarea utilizării lor;

(c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră ni le solicitaÈ›i pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

(d) v-aÅ£i opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră .

– Dreptul la portabilitatea datelor - AveÅ£i dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc È™i pe care ni le-aÅ£i furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent È™i care poate fi citit automat È™i aveÅ£i dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care:
(a) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR; È™i
(b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

– Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Nu aveÅ£i acest drept în cazul în care decizia:

(a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră È™i un operator de date;

(b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

(c) are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.

 

Informatii despre cookies.

Ce sunt Cookie-urile? Cookie-ul este un fiÈ™ier de mici dimensiuni, format din litere È™i numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Firefox) È™i este complet “pasiv” (nu conÈ›ine programe software, viruÈ™i sau spyware È™i nu poate accesa informaÈ›iile de pe hard driverul utilizatorului).

La ce sunt folosite Cookie-urile? Aceste fiÈ™iere fac posibilă recunoaÈ™terea terminalului utilizatorului È™i praÅ£entarea conÈ›inutului întrun mod relevant, adaptat preferinÈ›elor utilizatorului. Cookie-urile asigura utilizatorilor o experiență plăcută de navigare È™i susÈ›In eforturile Primariei 23 August pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex: – preferinÈ›ele în materie de confidenÈ›ialitate online, coÈ™ul de cumpărături sau publicitate relevanță. De asemenea, sunt utilizate in pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înÈ›elegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre web, permiÈ›ându-ne îmbunătățirea structurii È™i conÈ›inutului lor, excluzând indentificarea personală a utilizatorului.

Ce Cookie-uri folosim? Folosim două tipuri de Cookie-uri: per sesiune È™i fixe. Cele din urmă sunt fiÈ™iere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicaÈ›iei (browser-ului web). FiÈ™ierele fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioada în parametrii Cookie-ului sau până sunt È™terse manual de utilizator.

Cum sunt folosite cookie-urile de către site-ul nostru ? O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de: Cookie-uri de performanță a site-ului, Cookie-uri de analiză a vizitatorilor, Cookie-uri pentru geotargetting, Cookie-uri de înregistrare.

ConÈ›in Cookie-urile date personale? Cookie-urile în sine nu solicită informaÈ›ii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate È™i, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcÈ›ionalități pentru utilizator. Atare date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

Ștergerea Cookie-urilor - În general, o aplicaÈ›ie folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în aÈ™a fel încât administrarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când Cookie-uri sunt trimise către terminalul sau. InformaÈ›ii detaliate despre posibilitățile È™i modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicaÈ›iei (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcÈ›ionalități ale paginii web.

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet? Cookie-urile repraÅ£intă punctul central al funcÈ›ionarii eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experienÈ›e de navigare prietenoase È™i adaptată preferinÈ›elor È™i intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau daÅ£activarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veÈ›i mai primi publicitate online – ci doar că această nu va mai putea È›ine cont de preferinÈ›ele È™i interesele dvs, evidenÈ›iate prin comportamentul de navigare.

Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

– ConÈ›inut È™i servicii adaptate preferinÈ›elor utilizatorului – categorii de produse È™i servicii.

– Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reÈ›inerea parolelor.

– ReÈ›inerea filtrelor de protecÈ›ie a copiilor privind conÈ›inutul pe Internet (opÈ›iuni family mode,funcÈ›ii de safe search).

– Limitarea frecvenÈ›ei de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.

– Furnizarea de publicitate mai relevanță pentru utilizator.

– Măsurarea, optimizarea È™i caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conÈ›inut este vizualizat È™i modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul userilor.

Securitate È™i probleme legate de confidenÈ›ialitate - Cookie-urile NU sunt viruÈ™i! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod aÈ™a că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplică sau replică pe alte reÈ›ele pentru a se rula sau replică din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcÈ›ii, nu pot fi considerate viruÈ™i.

Cookie-urile pot fi totuÈ™i folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informaÈ›ii despre preferinÈ›ele È™i istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât È™i pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite că o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conÈ™tiente de acest fapt È™i în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi È™terse în cadrul procedurilor de È™tergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

În general browserele au integrate setări de confidenÈ›ialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate È™i È™tergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri:

Deoarece protecÈ›ia identității este foarte valoroasă È™i repraÅ£intă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat să se È™tie ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informaÈ›ii între browser È™i website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informaÈ›iile conÈ›inute de cookie pot fi interceptate.
DeÈ™i foarte rar, acest lucru se poate întâmplă dacă browserul se conectează la server folosind o reÈ›ea necriptata (ex: o reÈ›ea WiFi nesecurizata).

Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greÈ™ite ale cookieurilor pe servere. Dacă un website nu solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informaÈ›ii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informaÈ›iile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important să fiÈ›i atenÈ›i în alegerea metodei celei mai potrivite de protecÈ›ie a informaÈ›iilor personale.

Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies

Datorită flexibilității lor È™i a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri È™i cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. DaÅ£activarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite È™i utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo È™i altele.

Cookie-urile sunt pretutindeni È™i nu pot fi evitate dacă doriÈ›i să va bucuraÈ›i de acces pe cele mai bune È™i cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaÈ›ionale. Cu o înÈ›elegere clară a modului lor de operare È™i a beneficiilor pe care le aduc, puteÈ›i lua măsurile necesare de securitate astel încât să puteÈ›i naviga cu încredere pe internet.

Cum pot opri cookie-urile ?

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimbă setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în „opÈ›iuni” sau în meniul de „preferinÈ›e” al browserului dumneavoastră.

Este posibilă setarea din browser pentru că aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau poți seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă nu ești inregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lasă comentarii.

Dezactivarea È™i refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat È™i folosit. De asemenea, refuzul de a acceptă cookie-uri nu înseamnă că nu veÈ›i mai primi/vedea publicitate online.

 

Confidentialitatea informatiilor.

Primăria Poiana Mare se angajează să depună toate diligențele necesare pentru a asigura confidențialitatea relației cu dumneavoastră. Confidențialitatea informațiilor deținute de site-ul nostru și securitatea acestora, inclusiv a bazei tehnice folosite este un principiu de bază, important pentru noi.

Primăria Poiana Mare va supraveghea serviciul furnizat în scopul asigurării funcÈ›ionării optime a acestuia È™i pentru a îmbunătăți calitatea serviciului, ori de câte ori este necesar. Ca atare, se vor putea stoca È™i dezvălui anumite informaÈ›ii necesare È™i suficiente, inclusiv date cu caracter personal pentru a respecta legislaÈ›ia în vigoare, pentru a se îndeplini obligaÈ›iile legale față de autorități È™i instituÈ›ii publice È™i/sau organe cu competență de anchetă, inclusiv pentru a se administra în mod corespunzător serviciul furnizat È™i/sau pentru a se proteja.

Utilizatorii, în calitate de proprietari sunt singurele persoane care decid cu privire la prelucrarea datelor ÅŸi informaÈ›iilor lor, atunci când acestea au fost înregistrate prin intermediul site-ului.

Primăria Poiana Mare va prelucra aceste date/informaÈ›ii personale numai în scopuri determinate, explicite È™i legitime. Primăria Poiana Mare a luat măsuri adecvate, conform RGDP ÅŸi a legislaÅ£iei naÅ£ionale pentru prevenirea accesului neatorizat la datele personale conÈ›inute de site.

 

Link-uri către terți

Pagina de internet www.poianamare.ro poate include link-uri către site-uri, plug-in-uri È™i aplicaÈ›ii terÈ›e. Făcând clic pe acele linkuri sau activand acele conexiuni, este posibil să permiteÈ›i terÈ›ilor colectarea sau partajarea datelor despre dumneavoastră. Noi nu controlăm aceste site-uri web terÈ›e È™i nu suntem responsabili pentru declaraÈ›iile de confidenÈ›ialitate ale acestora. Atunci când părăsiÈ›i site-ul nostru, vă încurajăm să citiÈ›i Politica de ConfidenÈ›ialitate a fiecărui site pe care îl vizitaÈ›i.

 

Schimbări

Ne rezervăm dreptul de a putea schimba această Politică de confidenÈ›ialitate în orice moment. Toate actualizările È™i modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afiÈ™are pe site. Vă rugăm să citiÅ£i periodic Politica de confidenÅ£ialitate a acestui site.

Vă luăm în serios confidenÈ›ialitatea È™i nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail. Fiind pe deplin conÈ™tienÈ›i de faptul că informaÈ›iile dumneavoastră personale vă aparÈ›in, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță È™i să procesăm cu atenÈ›ie informaÈ›iile pe care le împărÈ›iÅ£i cu noi. Nu oferim informaÈ›ii unor părÈ›i terÈ›e fără a vă informa. Aceste informaÈ›ii sunt importante. Sperăm că le-aÅ£i citit cu atenÈ›ie.

 

Cum vă exercitați drepturile?

Pentru a vă exercita drepturile legale, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: poiana_mare@cjdolj.ro

 

Setari cookie-uri Internet Explorer

Pentru a afla mai multe despre activarea/dezactivarea sau stergerea cookie-urilor din browser puteti accesa aceasta pagina: http://www.allaboutcookies.org/