HOTARIREA Nr. 48/30.09.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ

    

 

HOTARIREA Nr.  48/30.09.2014

 

Privind  rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli

cu suma de  74.000 lei

 

 

          Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;                                                                                             Convocat azi, 30.09.2014 in sedinta ordinară;

          Avind in vedere proiectul de hotarire nr.   10913/19.09.2014, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

            În baza  art. 36, alin 4 lit. ,,a” din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala;

          In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:

         

          Art.1.-Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli cu suma de  74.000 lei, conform Contractului de Finanţare pentru Programul naţional de dezvoltare local ,,Modernizarea satului românesc” - domeniul realizare/modernizare/reabilitate de poduri şi podeţe.

          Se măresc veniturile la cap. 42.02.65 «subvenţii de la bugetul de stat» cu suma de  74.000 lei.

          Se măresc cheltuielile  la cap. 84.02.03.01 «drumuri, poduri şi podeţe» cu suma de  74.000 lei- pentru obiectivul ,,Construire poduri si podete in comuna Poiana Mare care asigura legatura cu DN 55A Calafat-Bechet.

          Art.2.-Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de biroul contabilitate.

 

 

                                                                             Dată astăzi 30.09.2014

                                                                                    la Poiana Mare         

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA,

                              Daniel Tomescu

                                                                                               CONTRASEMNEAZA

                                                                                                           SECRETAR,  

                                                                                                         Gheorghe Gligă