HOTAREA NR. 16

HOTAREA NR. 16 a Consiliul Local al comunei Poiana Mare, privind conferirea titlului de “Cetatean de Onoare al comunei Poiana Mare” artistului Mircea Vintila,

 

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotararea nr. 3/28.06.2012;

Convocat azi, 22.08.2012, in sedinta ordinara;

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 8.839/14.08.2012, precum si procesul-verbal al acestei sedinte;

In baza art. 36, alin. 8 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia locala;

In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE

 

Art. 1 - Se aproba conferirea titlului de “Cetatean de Onoare al comunei Poiana Mare” artistului Mircea Vintila.

Art. 2 - Prevederile prezentei vor fi duse la indeplinire de Primarul comunei.