HOTARAREA NR. 9

HOTARAREA NR. 9 a Consiliul Local al comunei Poiana Mare,

privind achizitionarea a doua statii de amplificare

 Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotararea nr. 3/28.06.2012;

Convocat azi, 19.07.2012 in sedinta ordinara;

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 7696/12.07.2012, precum si procesul-verbal al acestei sedinte;

In baza art. 36, alin.8 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala;

In temeiul art. 45, alin.1 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia locala,

HOTARASTE:

Art. 1 - Se aproba achizitionarea a doua statii de amplificare si montarea lor pe masinile mortuare ale Primariei comunei Poiana Mare.

Art. 2 - Prevederile prezentei vor fi duse la indeplinirea de catre Vice-primarul comunei.