HOTARAREA NR. 42

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE – JUDETUL DOLJ

 

HOTARAREA NR. 42

Privind transferarea sumei de 20.000 lei

 

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotararea nr. 3/28.06.2012;

Convocat azi, 28.08.2013 in sedinta extraordinara;

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 8742/26.08.2013, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

In baza art.36, alin 4 lit. “a” din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala;

In temeiul art. 45, alin 1 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala,

HOTARASTE:

Art.1. – Se aproba transferarea sumei de 20.000 lei de la cheltuieli de personal de la cap. 51.02 “Administrarea publica locala” la cap. 68.02 “Asigurari si asistenta sociala”, cheltuieli de personal.

Plafonul maxim al cheltuielilor de personal pe total unitate pe anul 2013 ramane neschimbat.

Art.2. – Prevederile prezentei vor fi duse la indeplinire de Biroul contabilitate.