HOTARAREA NR. 40

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
POIANA MARE – JUDETUL DOLJ

 

HOTARAREA NR. 40

Privind transferarea sumei de 168.000 lei din trim. IV in trim. III

 

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotararea nr. 3/28.06.2012;
Convocat azi, 28.08.2013 in sedinta extraordinara;
Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 8693/23.08.2013, precum si procesul verbal al acestei sedinte;
Avand in vedere adresa Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Craiova nr. 20900/19.08.2013;
In baza art.36, alin 4 lit. “a” din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala;
In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala,

HOTARASTE:

Art.1. – Se aproba transferarea sumei de 168.000 lei din trim. IV in trim. III, dupa cum urmeaza:

- se maresc veniturile din trim. III – sume defalcate din TVA – pentru cheltuieli de personal la unitatile de invatamant preuniversitar de stat cu suma de 168.000 lei si se micsoreaza veniturile din trim. IV cu aceiasi suma, respective 168.000 lei.

- se maresc cheltuielile de personal la cap. 65.02 “Invatamant” cu suma de 168.000 lei pe trim. III si se micsoreaza cheltuielile de personal la cap. 65.02 “Invatamant” cu suma de 168.000 lei.

Art.2. – Prevederile prezentei vor fi duse la indeplinire de Biroul contabilitate.