HOTARAREA NR. 39

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
POIANA MARE – JUDETUL DOLJ

 

HOTARAREA NR. 39

Privind aprobarea executiei bugetare pentru trim. II al anului 2013

 

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotararea nr. 3/28.06.2012;
Convocat azi, 28.08.2013 in sedinta extraordinara;
Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 8284/13.08.2013, precum si procesul verbal al acestei sedinte;
In baza art.36, alin 4 lit. “a” din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala;
In temeiul art. 45, alin 1 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala,

HOTARASTE:

Art.1. – Se aproba executia bugetara pentru trim. II al anului 2013, conform situatiilor anexa:

- Venituri totale programate – 4.413.000 lei

- Venituri totale incasate – 4.413.000 lei

- Cheltuieli totale programate – 5.449.000 lei

- Plati efectuate – 3.112.420 lei

Art.2. – Prevederile prezentei vor fi duse la indeplinire de Biroul contabilitate.