HOTARAREA NR. 47

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotararea nr. 3/28.06.2012;

            Convocat azi, 28.12.2012, in sedinta ordinara;

            Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 13576/27.12.2012, precum si procesul-verbal al acestei sedinte;

            In baza art. 36, alin 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala;

            In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia locala,

 

HOTARASTE:

 

            Art. 1. – Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investitiei “Parcarea Targ Comunal Poiana Mare Zona B”, asa dupa cum sunt prezentati in continuare:

Valoarea totala (INV/C+M) inclusiv TVA : 81.328,12 lei din care TVA 15.740,93.

Esalonarea investitiei (INV/C+M) – anul I (2012) : 81.328,12 lei.

Durata de realizare (luni) : 3 luni.

Capacitati (in unitati fizice):

Lungimea Parcare Targ Comunal Poiana Mare Zona A : 185,73 m;

Latimea Parcare Targ Comunal Poiana Mare Zona A : 4,6 m;

Suprafata Parcare Targ Comunal Poiana Mare Zona A : 854,36 m.p.

Art. 2. – Prevederile prezentei vor fi duse la indeplinire de viceprimarul comunei, Buzatu Claudiu-Valentin.