HOTARAREA NR. 45

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotararea nr. 3/28.06.2012;

          Convocat azi, 19.12.2012, in sedinta ordinara;

          Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 13438/19.12.2012, precum si procesul-verbal al acestei sedinte;

          In baza art. 36, alin 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala;

          In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia locala,

 

HOTARASTE:

 

Art. 1. – Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli, ca urmare a analizei situatiei contului de executie al bugetului local, unde s-a constatat ca la cap. 04.02.04 – sume alocate de Consiliul Judetean Dolj -, am avut o prevedere de 2.084.000 lei, iar la incasari suma de 2.140.000 lei.

Rezulta o diferenta de 56.000 lei.

Se maresc veniturile la cap. 04.02.04 – sume alocate de Consiliul Judetean Dolj -  cu suma de 56.000 lei.

Se maresc cheltuielile la cap. 67.02 – Cultura – cu suma de 56.000 lei, pentru modernizare Camin Cultural Poiana Mare.

Art. 2. – Prevederile prezentei vor fi duse la indeplinire de compartimentul contabilitate.