HOTARAREA NR. 42

          Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotararea nr. 3/28.06.2012;

          Convocat azi, 19.12.2012, in sedinta ordinara;

          Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 13315/13.12.2012, precum si procesul-verbal al acestei sedinte;

          In baza art. 36, alin 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala;

          In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia locala,

 

HOTARASTE:

          Art. 1Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli dupa cum urmeaza:        

                                                                                                  -mii lei-

          Capitol           Plafon vechi       Plan actualizat          Diferente

Capitol 51.02                    613                         605                         8

Capitol 54.02                    112                         109                         3

Capitol 61.02                      69                           42                         27

Capitol 65.02                    2870                       2833                       37

Capitol 66.02                      16                            16                         -

Capitol 68.02                     337                         333                         4

Capitol 70.02                       24                            16                        8

Capitol 70.10                       23                            23                         -

TOTAL                               4064                         3977                    87

 

          Se diminueaza bugetul local cu suma de 0.67 mii lei ce reprezinta sume defalcate din TVA pentru eliberarea bugetelor locale pe anul 2012, la cap. de venituri 11.02.06, iar la cap. de cheltuieli la 84.02 proiectul constructie poduri si podete in Poiana Mare.

          Se micsoreaza sumele defalcate din TVA pentru invatamant cu suma de 37 mii lei si cheltuieli de personal la cap. 65.02 - invatamant.

          Suma de 8 mii lei de la cap. 51.02 cheltuieli de personal se transfera la acelasi cap. art. bunuri si servicii.

          Suma de 3 mii lei de la cap. 54.02 cheltuieli de personal se transfera la acelasi cap. art. bunuri si servicii.

          Suma de 27 mii lei de la cap. 61.02 cheltuieli de personal se transfera la caelasi cap. art. bunuri si servicii.

          Suma de 4 mii lei de la cap. 68.02 cheltuieli de personal se transfera la acelasi cap. art. ajutoare sociale.

          Suma de 8 mii lei de la cap. 70.02 cheltuieli de personal se transfera la acelasi cap. art. bunuri si servicii.

          Art. 2 Prevederile prezentei vor fi duse la indeplinire de compartimentul contabilitate.