Jurnalul de Poiana Mare”, periodic editat de Consiliul Local si Primaria Poiana Mare, a realizat un scurt sondaj de opinie in randul locuitorilor care tranzitau zona centrala a comunei Poiana Mare

- Primaria Poiana Mare" />

Cunoasteti consilierii locali si activitatile pe care le desfasoara

In cursul lunii precedente, “Jurnalul de Poiana Mare”, periodic editat de Consiliul Local si Primaria Poiana Mare, a realizat un scurt sondaj de opinie in randul locuitorilor care tranzitau zona centrala a comunei Poiana Mare, adresand intrebarea “Cunoasteti consilierii locali si activitatile pe care le desfasoara?”. In urma sondajului, a rezultat faptul ca multi dintre locuitorii comunei nu cunosc cine sunt consilierii locali si care sunt atributiile acestora. Printre cei care au raspuns sondajului s-au numarat: CORNEL BAZAVAN (56 ani, “Nu ii stiu pe toti. Ii cunosc pe Sorin Picu si pe Horia Croitoru. Pe ei i-am vazut ca se implica pentru a rezolva problemele oamenilor”), EMIL GARLEANU (81 ani, “Nu am avut de-a face cu sonsilierii locali. Daca am vreo problema, vin la domnul primar”), TRAIAN OPRISAN (70 ani, “De stiut, il stiu pe Viorel Olaru. De obicei, problemele le rezolv la primarie. Avem un primar foarte bun”).

          In acest context, reamintim locuitorilor comunei Poiana Mare lista cu actualii consilieri locali, alesi in cadrul alegerilor locale din anul trecut, respectiv: DUDOIU CONSTANTIN, BABA CRISTEL, PICU FLORIN-COSTEL, RADOI GEORGETA, VAETISI PETRU, OLARU VIOREL, TRAISTARU ION, DICA VICTOR, DIRMON MARIN, CROITORU SEBASTIAN-HORIA, SIMION PETRE, DIANU MIHAI, ANDREI FLORENTA, TICU GHEORGHE, BALACI PETRE si TOMESCU DANIEL. Acestia, alaturi de primarul MARIN VINTILA si viceprimarul BUZATU CLAUDIU-VALENTIN, constituie Consiliul Local al comunei Poiana Mare.

          In conformitate cu prevederile art. 36din LEGEA nr. 215/23.04.2001 (republicată) a administraţiei publice locale, emisa de Parlamentul Romaniei si publicata in Monitorul Oficial nr. 123/20.02.2007,

“(1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.
   (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
    a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;
   b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;
   c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;
   d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
   e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.
   (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
   a) aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;
   b) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local;
   c) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.
   (4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
   a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
   b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;
   c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;
   d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;
   e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
   f) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
   (5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
   a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;
   b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii;
   c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;
   d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local.
   (6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
   a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
   1.educaţia;
   2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
   3.sănătatea;
   4.cultura;
   5.tineretul;
   6.sportul;
   7.ordinea publica;

   8. situaţiile de urgenţă;
   9. protecţia şi refacerea mediului;
   10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
   11. dezvoltarea urbană;
   12. evidenţa persoanelor;
   13. podurile şi drumurile publice;
   14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz;
   15. serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
   16. activităţile de administraţie social-comunitară;
   17. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
    18. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
   19. alte servicii publice stabilite prin lege;
   b) hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şi didactic;
   c) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
   d) poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
   e) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa;
   f) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.
   (7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:
   a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
   b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;
   c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.
   (8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit.
   (9) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.”

3 octombrie 2013