Concurs de recrutare pentru ocuparea functii publice vacante

 

Primaria comunei Poiana Mare, judetul Dolj, organizeaza  concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor functii publice vacante de execuție astfel:

1. Consilier grad profesional asistent in cadrul compartimentului Contabilitate patrimoniu si resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poiana Mare.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei comunei Poiana Mare, din str. Independenței nr. 8, în data de  29.08.2017, orele 1200, iar interviul în data de 31.08.2017, orele 1200.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și următoarele condiții specifice de participare:

   -studii universitare de licență  absovite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe economice;

   -minimum 1 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Dosarele se vor depune pina la data de 18.08.2017 și trebuie să cuprindă obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.

 

         Bibliografie:

        

    »Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

    »Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    »Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcționarului public;

    »Legea nr. 273/2006, privind Finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

    »Legea nr. 82/1991, legea contabilității;

    »Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică;       

    »Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public.

 

3. Consilier clasa I grad profesional asistent, în cadrul compartimentului Juridic şi Achiziţii Publice

Concurs organizat în data de 29.08.2017,  ora 12.00 proba scrisă şi 31.08.2017, ora 12.00 interviul.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Condiţii specifice:

Studii superioare absolvite cu licenţă în domeiile juridic, administraţie public sau stiinţe economice;

Vechime minim 1 an in specialitatea functiei .

Dosarele se vor depune pina la data de 18.08.2017 și trebuie să cuprindă obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.

 

Bibliografie:

        

    »Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

    »Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    »Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcționarului public;

    »Legea nr. Legea 98/2016 privind achizitiile publice

    »Legea nr. 71/2011 de punere in apluicare a Legii 287/2009 privind Codul Civil;

    »Legea nr.76/2012 privind punerea in aplicare a Legii 134/2010 privind codul de procedura civila, cu modificarile ulterioare

    »Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public.

 

 

        Cu stima ,

 

                                                             PRIMAR,

                                                          Marin Vintilă