HOTARIREA Nr. 50/30.09.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ    

 

HOTARIREA Nr.  50/30.09.2014

 

Privind  aprobarea  Planul Urbanistic General

 al comunei Poiana Mare, judeţul Dolj

 

          Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;                                                                                                                      

            Convocat azi, 30.09.2014 in sedinta ordinară;

            Avind in vedere proiectul de hotarire nr. 10956/23.09.2014 precum si procesul verbal al acestei sedinte;

             Având în vedere:

            -Decizia Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj nr. 5742/02.09.2014;

            -Legea nr.  50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

            -Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

            -dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

            -Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

            -dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

            În baza  art. 36, alin 4 lit. ,,f”, pct. 9 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala;

            In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

         

          Art.1 Se aproba Planul Urbanistic General al comunei Poiana Mare, judeţul Dolj, titular comuna  Poiana Mare, judeţul Dolj,

          Art.2.-Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de viceprimarul comunei Buzatu Claudiu-Valentin.

                                                                            

                                                                                  Dată astăzi 30.09.2014

                                                                                    la Poiana Mare         

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA,

                              Daniel Tomescu

                                                                                               CONTRASEMNEAZA

                                                                                                           SECRETAR,  

                                                                                                         Gheorghe Gligă

Stiri si noutati

Fermierii pot depune cererile la APIA Dolj şi în weekend
10 mai 2019

Cu numai câteva zile înainte de a expira termenul limită de depunere a cererilor unice de plată,...

Anunț colectare deșeuri menajere
8 mai 2019

Începând cu luna Mai 2019 în zilele de Miercuri și Joi S.C. Iridex Group Salubrizare S.R.L....

Vezi toate stirile

Galerie foto

Galerie Foto Vezi galerii foto