HOTARIREA Nr. 49/30.09.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ

    

 

HOTARIREA Nr.  49/30.09.2014

 

Privind   rectificarea bugetului local de venituri

şi cheltuieli cu suma de  134.000 lei

 

 

          Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;                                                                                             Convocat azi, 30.09.2014 in sedinta ordinară;

          Avind in vedere proiectul de hotarire nr. 10914/19.09.2014, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

           Având în vedere adresa  Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Craiova nr. CV 18536/05.09.2014;

        În baza  art. 36, alin 4 lit. ,,a” din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala;

          In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:

         

          Art.1.-Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli cu suma de  134.000 lei, în următoarea formă:

                   -se suplimentează la venituri la cap.  11.02 -sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea  cheltuielilor descentralizate- cu suma de  134.000 lei.

                   -se suplimentează la cheltuieli la cap. 65.02 ,,Învăţământ” cheltuieli de personal, hotărâri judecătoreşti, cu suma de  134.000 lei.

          Art.2.-Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de Biroul contabilitate.

 

 

                                                                             Dată astăzi 30.09.2014

                                                                                    la Poiana Mare         

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA,

                              Daniel Tomescu

                                                                                             CONTRASEMNEAZA

                                                                                                           SECRETAR,  

                                                                                                         Gheorghe Gligă

Stiri si noutati

De ce pierd micii agricultori profituri bune
18 iulie 2018

Ca un paradox, de câte ori există producții bune în agricultură, prețurile cu care micii produ...

Incendierea miriștilor, sancţionată
21 iunie 2018

Mai multe instituții s-au grăbit să reamintească, odată cu temperaturile mari înregistrate și cu &...

Vezi toate stirile

Galerie foto

Galerie Foto Vezi galerii foto