SELECŢIE DOSARE

 

PRIMĂRIA  COMUNEI POIANA MARE

Str. Independenţei nr. 8-10   Comuna POIANA MARE, Jud. DOLJ

Cod poştal 207470 Tel 0251236284, 0251236285,0251235048 Fax 0251235048,

Adresă e/mail: poiana_mare @ cjdolj.ro

 

COMISIA DE CONCURS

NR. 2646/ 14.02.2018

 

 

PROCES VERBAL  – SELECŢIE DOSARE

Încheiat azi   14.02.2018

 

                Comisia de concurs  constituită in baza Dispozitiei Primarului comunei Poiana Mare nr.30/ 25.01.2018, formata din:

Preşedinte: Petcusin Ion –consilier  superior, Primaria Poiana Mare – judetul Dolj,  

Membrii:   Sirbu Geta- consilier  principal, Primaria Poiana Mare – judetul Dolj  ;

                   Mateescu Liliana- consilier  asistent, Primaria Poiana Mare – judetul Dolj         Secretar comisie Picu Daniela Marinela – consilier  superior, Primaria Poiana Mare – judetul Dolj,

s-a întrunit azi 14.02.2018 orele 12,30 în vederea selectării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de ocupare a postului contractual vacant de consilier I A in cadrul compartimentului  Administrativ si salubrizare din cadrul Primariei Poiana Mare

           În temeiul prevederilor HG nr. 286/2011 modificata si completata prin HG 1027/2014, Primaria comunei Poiana Mare,a initiat procedura de ocupare a postului vacant mai sus mentionat astfel:

-        a facut publicarea concursului in Monitorul Oficial al Romaniei partea a III-a nr 88/31.01.2018 si in cotidianul ,,Cuvintul libertatii” din data de 30.01.2018, publicari facute in baza anuntului primariei Poiana Mare nr 936/2018

-        s-au constituit comisiile de examinare si solutionare a contestatiilor prin dispozitiile primarului comunei Poiana Mare numerele 30/25.01.2018 si 31.25.01.2018

-        s-au stabilit prin anunt data limita de depunere a dosarelor, data sustinerii probei scrise ,  probei interviu, si deasemeni conditiile specifice de perticipare si a bibliografiei obligatorii

          Probe de examen:

  1. 1.      Selecţia dosarelor de înscriere;

     2.   Proba scrisă;

     3.   Interviul

    

  Condiţii de desfăşurare a examenului

  1. 1.      Data limita de depunere a  dosarelor de înscriere la examen -12.02.2018, ora 12.00

     2. Data probei scrise             -  22.02.2018

     4. Data probei de interviu     -  23.02.2018

     5. Ora şi locul desfăşurării probelor – Primaria Comunei Poiana Mare

                                                                      Proba scrisă – ora 12,00

                                                                      Interviul -         ora 10,00

         Condiţiile de participare la examen

a)      Studii universitare de licenta absolvite cu diploma,  de licenta sau echivalent in domeniul STIINTELOR ECONOMICE

b)          Vechime  de minimum 9 ani;

 

               La concurs s-a înscris 1 candidati, in persoana d-nei Vintila Constanta Liliana, cu cererea de înscriere inregistrata cu nr.  2473 /09.02.2018; 

In urma verificarii dosarelui de înscriere, membrii comisiei au considerat ca sunt indeplinite condiţiile de participare la concurs, cu mentiunea ca pina la data sustinerii primei probe de concurs acest dosar sa fie completat cu formularul original al Cazierului Judiciar iar adeverinta care atesta starea de sanatate sa fie prezentata in forma prevazuta de HG nr. 286/2011 cu completarile si modificarile ulterioare

Deasemeni in ceea ce priveste desfasurarea concursului la propunerea presedintelui comisia hotaraste ca proba scrisa sa se desfasoare sub forma unui test grila test care sa contina un numar de 20 intrebari avind ca  raspunsuri variante multiple . Acesta propunere a fost argumentata si motivata de presedintele comisiei ca fiind de o transparenta cit mai mare si deasemeni o solutie care sa elimine eventualele evaluari subiective in cazul sustinerii examenului cu subiecte scrise . In acest sens comisia hotaraste ca elaborarea subiectelor sa se faca in ziua sustinerii probei scrise prin constituirea a doua seturi de subiecte rezultate din propunerile fiecarui membru al comisiei.

     Rezultatul  selecţiei dosarelor este consemnat şi în anexa la prezentul proces – verbal.

       Faţă de cele mai sus menţionate s-a încheiat astăzi prezentul proces verbal în 2 exemplare, cu anexă care se afiseaza si se publica pe sitte-ul Primariei.  

 

COMISIA DE CONCURS

 

 

Preşedinte: Petcusin Ion _____________________

Membrii:   Sirbu Geta __________________                  

                   Mateescu Liliana       ____________________                                     

Secretar comisie: Picu Daniela Marinela ____________________

 

 

 

 

PRIMĂRIA  COMUNEI POIANA MARE

Str. Independenţei nr. 8-10   Comuna POIANA MARE, Jud. DOLJ

Cod poştal 207470 Tel 0251236284, 0251236285,0251235048 Fax 0251235048,

Adresă e/mail: poiana_mare @ cjdolj.ro

 

 

COMISIA DE CONCURS                                                                        

                                                                                                                      ANEXA                                                                                 la Procesul – Verbal nr.2646/  14.02.2018

 

 

 

 

 

REZULTATELE

selectării  dosarelor  de înscriere la concursul de recrutare in vederea ocuparii functiei contractualee de executie de CONSILIER IA

 din cadrul PRIMARIEI POIANA MARE

 

 

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică scoasa la concurs

Rezultatul

selecţiei dosarului

Motivul respingerii

dosarului

1.

Vintila Constanta Liliana

CONSILIER IA

ADMIS

-

 

Afisat, azi 13.02.2018, ora 14,00

 

Termenul de contestatii este de 24 de ore de la data afisarii.

 

 

 

 

COMISIA DE CONCURS

 

 

 

Preşedinte: Petcusin Ion _____________________

Membrii:   Sirbu Geta __________________                  

                   Mateescu Liliana       ____________________                                      

Secretar comisie: Picu Daniela Marinela ____________________