HOTARAREA NR. 41

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE – JUDETUL DOLJ

 

HOTARAREA NR. 41

Privind punerea la dispozitia Companiei de Apa Oltenia a doua suprafete de teren

Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dolj

 

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotararea nr. 3/28.06.2012;

Convocat azi, 28.08.2013 in sedinta extraordinara;

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 8694/23.08.2013, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

Avand in vedere prevederile OUG nr.45/2003, privind finantele publice locale, aprobata, completata si modificata prin Legea nr.108/2004;

Tinand cont de OUG nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitii publice, modificata prin OUG nr. 94/2007;

In baza art.36, alin 1 si 2 lit. “b”, “c”, “d”, alin. 6 lit. “a”, pct. 9 si pct.10 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala;

In temeiul art. 45, alin 1 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala,

HOTARASTE:

Art.1. – Se aproba punerea la dispozitie a unor suprafete de teren pentru construirea statiilor de transfer in proiectul de investitie, Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dolj, astfel:

- suprafata de 150 m.p. situata pe strada Balta Popescu, avand urmatoarele vecinatati:

            - N.- canal desecare

            - E.- Consiliul Local(cazanie)

            - V.- Vaetisi Constantin

            - S.- Str. Balta Popescu

 

- suprafata de 30 m.p. situata pe strada Veteranilor, avand urmatoarele vecinatati:

 

- N.- Tuica Nicolae

            - E.- Consiliul Local si Sima Margareta

            - V.- Consiliul Local si Teodorescu Petre

            - S.- Str. Veteranilor

 

Art.2. – Terenul este pus la dispozitia Companiei de Apa “Oltenia” pe perioada nedeterminata, cu titlu gratuit.

Art.3. – Terenul este in administrarea Consiliului Local Poiana Mare, este liber de orice sarcini si prezinta posibilitatea racordarii la utilitati.

Art.4. – Prezenta hotarare va fi comunicata institutiilor si persoanelor interesate.