HOTARAREA NR. 44

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotararea nr. 3/28.06.2012;

          Convocat azi, 19.12.2012, in sedinta ordinara;

          Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 13354/14.12.2012, precum si procesul-verbal al acestei sedinte;

          In baza art. 36, alin 5 lit. „b” din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala;

          In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia locala,

 

HOTARASTE:

 

          Art. 1. – Se aproba inchirierea unei suprafete de 35 m.p. in fosta cladire „Baie comunala”, situata in str. Mihail Kogalniceanu nr. 5, cladire ce apartine domeniului privat al comunei Poiana Mare.

          Art. 2. – Perioada de inchiriere este de 5 ani.

          Art. 3. – Spatiul se inchiriaza prin licitatie publica, iar pretul de pornire al licitatiei este stabilit de catre evaluator autorizat.

          Art.4. – Prevederile prezentei vor fi duse la indeplinire de primarul comunei.