HOTARAREA NR. 29

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotararea nr. 3/28.06.2012;

          Convocat azi, 29.10.2012 in sedinta ordinara;

          Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 11839/26.10.2012, precum si procesul-verbal al acestei sedinte;

          In baza art. 36, alin. 4, lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicata, privind Administratia Publica Locala;

          In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind Administratia Publica Locala.

HOTARASTE

 

          Art. 1 - Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli cu suma de 219.000 lei

          - la partea de venituri la cap. 04.02.04 se maresc sumele alocate de Consiliul Judetean Dolj cu suma de 219.000 lei;

          La partea de cheltuieli, se maresc cheltuielile dupa cum urmeaza:

-         la cap. 51.02 „Administratia Publica Locala” cu suma de 70.000 lei pentru Pomul de Craciun si pavoazarea comunei si suma de 93.000 lei pentru hotarari judecatoresti;

-         La cap. 67.02 „Cultura si Religie”, cu suma de 50.000 lei pentru cheltuieli de capital, obiectivul „Modernizare Camin Cultural” si suma de 2.000 lei pentru cheltuieli materiale si bunuri pentru sport;

-         La cap. 70.02 „Gospodarie comunala”, cu suma de 4.000 lei pentru cheltuieli de capital, din care : 3.000 lei pentru obiectivul „Panouri semnalizante in comuna Poiana Mare” si 1.000 lei pentru punctele de informare turistica si administrativa in interiorul localitatii Poiana Mare.

Art. 2 – Prevederile prezentei vor fi duse la indeplinire de compartimentul contabilitate.