HOTARAREA NR. 25

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotararea nr. 3/28.06.2012;

Convocat azi, 18.09.2012, in sedinta ordinara;

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 9830/17.09.2012, precum si procesul-verbal al acestei sedinte;

In baza art. 36, alin. 4, lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala, art. 5, art. 27 si art. 30 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ultrioare;

In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala.

HOTARASTE

Art. 1 – (1) Se instituie taxa speciala de folosire a terenurilor care apartin domeniului public sau privat al comunei Poiana Mare, pentru amenajarea de terase sau gradini de vara, precum si pentru desfasurarea de activitati lucrative.

(2) Taxa de folosire a terenurilor are urmatoarele cuantumuri:

- zona A – 20 lei/m.p./an

- zona B – 15 lei/m.p./an

(3) Zonele de atractie comerciala, inclusiv satele apartinatoare, sunt urmatoarele:

Zona A – Sat Poiana Mare – str. Targului, str. Independentei, str. 1 Decembrie, str. Garii.

Sat Tunarii Vechi – str. Mihai Viteazul, str. Agriculturii.

Sat Tunarii Noi – str. T. Vladimirescu, str. Decebal.

 

Zona B – Este reprezentata de restul strazilor din interiorul localitatii Poiana Mare cu cele trei sate componente.

 

Art. 2 - (1) Dreptul de folosinta directa se dobandeste la cererea persoanei interesate, urmand a se incheia in acest sens un contract numai pentru cel mult suprafata cuprinsa intre prelungirile liniilor de hotar ale imobilului in care isi desfasoara activitatea aceasta si care sunt perpendiculare pe axul strazii sau aleii.

(2) Suprafata poate depasi limitele mentionate in cazul imobilelor situate la parterul cu cel mult 1/10 din suprafata care ar putea fi acordata in folosinta.

(3) La individualizarea suprafetei de teren pentru care se solicita folosinta, in mod obligatoriu, se va mentine un culoar de cel putin 100 cm pentru trecerea pietonilor, daca va fi cazul, individualizarea se efectueaza de catre compartimentele de resort ale aparatului de specialitate al primarului.

(4) Pe terenurile acordate in folosinta se vor putea realiza numai constructii cu caracter provizoriu si fara fundatii, cu obligatia pentru cel care a realizat aceste constructii sa le desfiinteze ori de cate ori este nevoie.

(5) Clauzele contractelor de folosinta se vor redacta de catre executivul Primariei comunei Poiana Mare, cu respectarea legislatiei in vigoare si a prevederilor prezentului.

Art. 3 - Contractele de folosinta in vigioare, care au ca obiect folosirea de terenuri pentru amenajarea de terase sau gradini de vara, la expirare se vor putea reinnoi in conditiile prezentului.

Art. 4 - Aceasta hotarare se comunica Directiei de Servicii de Utilitate Publica, compartimentul contabilitate, compartimentul impozite si taxe, Oficiul Urbanism si Disciplina in Constructii, primarului comunei Poiana Mare si institutiei prefectului de Dolj.